En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’Internet www.allways.cat (en endavant, el “Web”) és t itularit at de ALL WAYS ACTION S.L., amb domicili social a c/ DE LA ROSELLA 5 amb CIF nº B55672075. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre ALL WAYS ACTION S.L. i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Torredembarra per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que ALL WAYS ACTION S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ALL WAYS ACTION S.L..

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a usar el lloc web.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realit zarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més informació, consulti la nostra política de privacitat https://allways.cat/politica-de-privadesa/.

Contingut i ús

La visit a al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularit at de ALL WAYS ACTION S.L. o qualsevol alt res persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícit es queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per ALL WAYS ACTION S.L., al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

La visit a al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat int el·lectual i industrial de titularit at de ALL WAYS ACTION S.L. o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalit ats que siguin o poguessin ser il·lícit es queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per ALL WAYS ACTION S.L., al lloc web o als seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularit at de ALL WAYS ACTION S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de ALL WAYS ACTION S.L.. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

ALL WAYS ACTION S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat int el·lectual i industrial o sobre qualsevol alt ra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de ALL WAYS ACTION S.L..

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de ALL WAYS ACTION S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. ALL WAYS ACTION S.L. es reserva el dret d’exercitar enfront l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

ALL WAYS ACTION S.L. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, ALL WAYS ACTION S.L. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L’absència d’errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o alt res components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de ALL WAYS ACTION S.L..
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, ALL WAYS ACTION S.L. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web s’ajust in al present avís legal ni que l’ús del lloc web es realit zi de forma diligent .
  • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a t ravés d’enllaços no autoritzats o int roduïts per usuaris mit jançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

ALL WAYS ACTION S.L. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, ALL WAYS ACTION S.L. comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient , la data prevista per la suspensió dels continguts.

Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ALL WAYS ACTION S.L. es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies

ALL WAYS ACTION S.L. utilitza cookies, a l’ef ecte d’optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilit ar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://allways.cat/politica-de-cookies/

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de ALL WAYS ACTION S.L. cap a alt res llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. ALL WAYS ACTION S.L. no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat , exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas de que a alt res llocs webs s’estableixin enllaços a la pàgina web de ALL WAYS ACTION S.L., no s’entendrà que ALL WAYS ACTION S.L. ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícit s, ni alt res continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

ALL WAYS ACTION S.L. es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

ALL WAYS ACTION S.L. es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.